Nạp thẻ mua key check passBảng giá key Check Pass

# Giá Hạng Sử Dụng Giảm Giá
1 50.000 VND 1 Lần 50% (đã giảm)
2 100.000 VND 2 Ngày 0% (không giảm)
2 200.000 VND 1 Tuần 0% (không giảm)
2 300.000 VND 1 Tháng 0% (không giảm)
4 500.000 VND 1 Năm 50% (không giảm)
5 1.000.000 VND Vĩnh viễn 100% (không giảm)